جزوات اساتید برتر , نمونه سوالات , پاورپوینت , پرسشنامه
نماد

اطلاعیه فروشگاه

با سلام و خوش آمد به شما ، فروشگاه ارزانترین زیر مجموعه سایت فایل سل و دارای نماد اعتماد است ، تمامی محصولات سایت بصورت فایل دانلودی هستند که بلافاصله پس از خرید قابلیت دانلود دارند و یک نسخه از فایل خریداری شده نیز به ایمیل خریدار که در زمان خرید در سایت ثبت میکند ارسال میشود . ضمنا در صورت داشتن هرگونه مشکل، سوال یا نظر و پیشنهاد با بخش پشتیبانی در بالای همین صفحه در تماس باشید . موفق و موید باشید

طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحه pdf

طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحه pdf

طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحه

این محصول شامل مطالعات گزارش مطالعات کامل طرح جامع شهر رباط کریم برای دانلود می باشد.این گزارش مطالعاتی در 204 صفحه و با فرمت PDF با کیفیت و تخفیف ویژه( با قابلیت کپی مستقیم به WORD) می‌باشد و در ذیل فهرست مطالب کامل آن آمده است:
 
فهرست مطالب:
 
-1 تشخيص و تحليل وضعيت نظام شهري حوزه
 
-1-1 تعداد كانون هاي موقعيت و وسعت عرضه هاي شهري
 
-1-1-1 تعداد و فرايند پيدايش و شكل گيري كانون هاي شهري
 
-1-1-2 موقعيت كانونهاي شهري
 
-1-1-3 وسعت محدوده كانون هاي شهري
 
-1-1-4 قلمرو حريم كانونهاي شهري
 
-1-2 نظام استقرار كانونهاي شهري
 
-1-2-1 پراكنش و نحوه استقرار كانونهاي شهري
 
-1-2-2 سلسله مراتب كانون هاي شهري
 
-1-2-3 حوزه هاي نفوذ مراكز شهري
 
-1-3 كم و كيف جمعيت كانون هاي شهري حوزه
 
-1-3-1 روند تحولات جمعيت كانون هاي شهري
 
-1-3-2 ويژگي هاي جمعيتي كانون هاي شهري
 
-1-3-3 پيش بيني جمعيت كانونهاي شهري
 
-1-4 نظام توزيع فعاليت و خدمات
 
-1-4-1 كم و كيف وضعيت مسكن در كانون هاي شهري
 
-1-4-2 تركيب اشتغال در كانونهاي شهري
 
-1-4-3 كم و كيف انواع فعاليت كانونهاي شهري
 
-1-4-4 نقش غالب و گرايش هاي اقتصادي و شهرهاي حوزه
 
-1-4-5 كم و كيف وضعيت خدمات شهري حوزه
 
-1-4-6 نيازهاي خدمات كانونهاي شهري حوزه
 
-1-5 سازمان فضايي حوزه و نقش مراكز شهري
 
-1-5-1 اركان سازمان فضايي حوزه
 
-1-5-1-1 مراكز و محورهاي اصلي
 
-1-5-1-2 الگوي اسكان جمعيت شهري
 
-1-5-1-3 نقش و جايگاه مراكز شهري حوزه
 
-2 برنامه ريزي راهبردي توسعه و عمران شهر رباط كريم
 
-2-1 تشخيص و تحل يل وضعيت ساختاري شهر
 
-2-1-1 ويژگي هاي طبيعي زيست محيطي شهرها ( مشخصه هاي آب و هوايي بنام آب
 
سيلاب و ... )
 
-2-1-2 ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي شهر (جمعيت، اشتغال و فعاليت، ارزش زمين،
 
مسكن
 
-2-1-3 كم و كيف كاربري عمومي زمين و نحوه استفاده از اراضي
 
-2-1-4 شبكه حمل و نقل و نظام حركت
 
-2-1-5 كم و كيف خدمات و تجهيزات شهري ( عمومي – رفاهي و ... ) و تاسيسات زيربنايي رباط
 
كريم
 
-2-2 چشم انداز و هدفهاي توسعه شهر رباط كريم
 
-2-2-1 چشم انداز اجتماعي، اقتصادي و كالبدي
 
-2-2-2 هدف هاي كيفي و كمي توسعه كانون هاي شهري رباط كريم
 
-2-3 راهبردهاي توسعه شهر رباط كريم
 
-2-3-1 راهبردهاي زيست محيطي
 
-2-3-2 راهبردهاي اجتماعي و اقتصادي
 
-2-3-3 راهبردهاي كالبدي و فضايي
 
-2-3-4 راهبردهاي توسعه مشاركتي
 
-2-3-5 راهبردهاي مديريت توسعه
 
-2-4 سياست هاي توسعه و عمران موضوعي و موردي رباط كريم
 
-2-4-1 سياستهاي اجرايي تحقق راهبردهاي توسعه
 
-2-4-2 سياست هاي موضوعي (بافت هاي فرسوده و
 
-4-2-3 سياست هاي موضعي و موردي
 
-3 برنامه ريزي ساختاري توسعه و ع مران رباط كريم
 
-3-1 طرح ساختاري شهر
 
-3-1-1 سازمان فضايي و ساختاري كاربري زمين
 
-3-1-1-1 سازمان فضايي شهر(مراكز و محورهاي شهري
 
-3-1-1-2 پهنه بندي استفاده از اراضي (كاربري زمين
 
-3-1-1-3 پهنه هاي سكونت (حوزه هاي سكونت، الگوي اسكان، ساختاري كلي مسكن و
 
-3-1-1-4 ساير پهنه ها (فعاليت، خدمات، مختلط، حفاظت
 
-3-1-1-5 كاربري هاي مجاز در پهنه
 
-3-1-2 ساختار حركت و شبكه هاي ارتباطي
 
-3-1-2-1 سلسله مراتب شبكه موجود و پيشنهادي شهر
 
-3-1-2-2 پايانه ها و تجهيزات حمل و نقل عمومي
 
-3-1-2-3 پاركينگ هاي عمومي و خصوصي (نحوه تامين و ساماندهي
 
-3-1-2-4 ساماندهي شبكه ارتباطي (شيب و مقاطع عرضي خيابان ها
 
-3-1-3 ساختار خدماتي شهري
 
-3-1-3-1 كم و كيف سرانه هاي خدماتي
 
-3-1-3-2 نظام خدمات رساني شهري (سطح بندي خدمات
 
-3-1-3-3 خدمات عمومي و رفاهي (آموزشي، درماني و بهداشتي
 
-3-1-3-4 تجهيزات شهري (كشتارگاه، گورستان، دفع زباله، آتش نشاني، پمپ گاز و
 
بنزين
 
-3-1-3-5 زيرساخت هاي شهري (آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات
 
-3-1-4 ساختار تفرج و فراغت
 
-3-1-4-1 فضاهاي سبز و باز عمومي و خصوصي (باغ
 
-3-1-4-2 تاسيسات و تجهيزات تفريحي، فراغت و گردشگري
 
-3-1-5 ساختار سيما و منظر شهري (طراحي شهري
 
-3-1-5-1 نظام تراكمي شهر
 
-3-1-5-2 ساماندهي سيما و منظر شهري (كريدورهاي ديد و منظر
 
-3-1-5-3 ارتقاء كيفيت فضاها و محيط شهري (عرصه هاي عمومي، عرصه هاي ارزشمند طبيعي،
 
تاريخي، فرهنگي
 
-3-1-6 ساختار محدوده و تقسيمات شهري
 
-3-1-6-1 محدوده و حريم شهر
 
-3-1-6-2 منطقه بندي، نواحي و محلات
 
-3-1-6-3 محدوده طرح هاي موضعي و موضوعي
 
-3-1-6-4 محدوده طرح هاي ويژه
 
-3-1-6-5 محدوده طراحي فضاهاي شهري
 
-3-2 معيارها، ضوابط و مقررات شهري
 
-4 برنامه ريزي عملياتي
 
-4-1 برنامه توسعه و عمران شهر رباط كريم
 
-4-1-1 برنامه توسعه و عمران بلند مدت شهر
 
-4-1-2 برنامه توسعه و عمران ميان مدت (پنجساله) رباط كريم
 
-4-1-3 برنامه توسعه و عمران كوتاه مدت
 
-4-1-4 برنامه اقدامات عاجل و فوري
 
-4-1-5 برنامه مديريت بحران
 
-4-2 برنامه مديريت توسعه
 
-4-2-1 شرايط تحقق برنامه
 
-4-2-1-1 اقدامات محلي
 
-4-2-1-2 اقدامات فرامحلي
 
-4-2-2 سازمان و مديريت اجرايي توسعه
 
-4-2-2-1 نظام اجرايي
 
-4-2-2-2 نظام ارزيابي و نظارت
 
-4-2-3 مشاركت مردمي و نهادهاي مدني
 
-4-2-3-1 مشاركت در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري
 
-4-2-3-2 مشاركت در فرآيند اجرا و بهره برداري
 
-4-2-3-3 مشاركت در فرآيند نظارت و ارزيابي
 
-4-3 زمان بندي و اولويت بندي برنامه توسعه
 
-4-3-1 زمانبندي و اولويت بندي برنامه توسعه شهر رباط كريم
 
-4-3-2 زمان بندي پيشبرد مراحل اجرائي
 
-4-3-3 اولويت هاي اجرايي برنامه
 
-5 بهنگام سازي و بازنگري برنامه توسعه
 
-5-1 ايجاد پايگاه اطلاعاتي داده ها و نقشه هاي طرح راهبردي – ساختاري حوزه شهري
 
-5-2 روش ها و ابزار بهنگام سازي داده ها و اطلاعات
 
-5-3 نظام بازنگري ادواري در برنامه اي راهبردي – ساختاري و عملياتي توسعه و عمران شهر
 
-5-4 فرآيند ارزيابي و نظارت بر پيشبرد برنامه توسعه و عمران شهر
 
-5-5 مشاركت مهندس مشاور حوزه در فرآيند مديريت شهري
 
 
 
فهرست جداول
 
جدول روستاهاي در آستانه توسعه شهرها
 
جدول وسعت كانونهاي شهري به همراه جمعيت متوسط تراكم نفر بر هكتار
 
جدول روند تحولات جمعيت در رباط كريم
 
جدول ساختار سني جمعيت در شهررباط كريم
 
جدول ساختار سني و جنسي جمعيت شهر رباط كريم - سرشماري
 
جدول تحولات خانوار وجمعيت در شهر رباط كريم
 
جدول تغييرات ميزانها و شاخص هاي تغييرات جمعيتي در محدوده شهررباط كريم
 
جدول براورد تحولات جمعيت شهررباط كريم در گزينه هاي سه گانه تا افق 1405
 
جدول مشخصات مساحت زيربناي واحدهاي مسكوني در حوزه شهري مورد مطالعه
 
جدول مشخصات مساحت و زيربناي واحدهاي مسكوني در اختيار خانوار در حوزه شهري بر حسب
 
نقاط شهري موجود
 
جدول مقايسه درصد مساحت در اختيار خانوار در سطح كشور – استان تهران مناطق شهري و
 
تهران
 
جدول مقايسه شاخص هاي اقتصادي شهر رباط كريم و الگوي مشابه
 
جدول ساختار اشتغال درشهر رباط كريم و مقايسه با الگو
 
جدول حداقل جمعيت آستانهاي جهت شكل گيري خدمات شهري
 
جدول حداقل جمعيت آستانهاي جهت شكل گيري خدمات شهري
 
جدول توزيع طبقات ارتفاع نسبت به سطح در حوزه شهري اسلامشهر  رباط كريم
 
جدول توزيع شيب نسبت به سطح در حوزه شهري اسلامشهر  رباط كريم
 
جدول توزيع طبقات جهت جغرافيائي شيب نسبت به سطح درحوزه شهري اسلامشهر  رباط
 
كريم
 
جدول مشخصات ايستگاههاي هواشناسي
 
جدول متوسط درجه حرارت، حداكثر و حداقل مطلق در ايستگاههاي منتخب
 
جدول توزيع بارندگي در ايستگاههاي منتخب
 
جدول ميزان مازاد وكمبود بارش از


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,300 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 7,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
robat_1763942_4377.zip28.3 MB

آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
پرفروش ترین محصولات